Rathenauplatz

 

Hörprobe Hörprobe Hörprobe Hörprobe

 

Rathenauplatz - Herbst 1996 Vum Rathenauplatz die ahl jrau Katz
hält Naach noch em Bleck un strich heim.
Hinger d’r Synajoch Sonnefinger en d’r Looch.
Ne Sprayer mät de Flitz, schaff nit si ‚fame‘

En selver Finsterschieve jespejelt Wolke drieve.
D’r Fröhwind weck de Blädder an de Bäum
Vum Bahnhoff Süd d’r Frözoch-Hall vun Düx-Deef bes noh Kall
Duvefoch plätsch plump en Morjedräum.

Vis á vis spillt einer Jitta. Guido däut sing Sackkar.
Bei Hüttens lijje fresche Brütscher us.
Die Musik em Yalla-Lade muß noch e Wielche wade.
D’r Shab stellt allt ens Stöhl un Desche rus.

Die Hüng han ehr Jeschäff jemaat. Hungsanhang hät d’r Lapp jeschwat.
Weißlocke pirsch an Parksünder sich ran.
Em VSB die Monitore wie matte blinge Auge lore.
Ne Kölsch-Poet stich sich en Schwatze an.

Die Jrundschullkinder-Blos höpp noh d’r Lochnersroß,
wo Sammy Maedge düster <schätze häuf.
Wat för de Schull ze klein es, dat kütt jetz en de Fluhkeß.
D’r Morje weed met Bier om Platz jedäuf.

Dä Pantomime-Kater schlich hösch en si Thiater.
Et Veedel jriemelt, fingk dat janz normal.
Em Firat-market laach die Praach us Dausend un us einer Naach.
Et Zimmes dräump, et wör e jroß Lokal.

Ratnenauplatz - Boisseréestrasse
Rathenauplatz - Synagoge En Maria Pieck ehr Blomehuus käuf einer stell en rude Rus
un lät sei vör de Synajogedör
Hä freut sich an dem Morje met all dä Alldachssorje –
nem Morje ohne Schirve, Haß un För.

De Morjesonn molt an de Wäng hell Bilder em Kwartier Latäng.
Die Alma Mater sammelt all ehr Pänz.
Dä Freier weed de Zick nit lang em Boisserée-Etablissemang
Et es nit alles Schrott he, wat nit jlänz.

Text und Musik
Rolly Brings
(Mai 1996)

Fotos
Peter Meinrad

zurück


© Rolly Brings & Bänd - Köln 1998 - eMail rolly@rollybrings.de - webdesign Peter Meinrad - meinrad-multimedia.de