Karl Schreiber-Herschel *
ze Ihre


Leeven Karl,
vill ze fröh bes du vun uns jejange.
Noch nit ens ‚tschüss’ kunnts du uns sage.
Ihrlich jesaat, ich kann et immer noch nit jläuve,
ävver du bes fott;
häs dich op d’r Wäch jemaat un ließ uns he zoröck:
ding Pänz, ding Fründin, ding Fründe, ding Kulleje un janz Ihrefeld
met nem Ress em Hätze.
Nor jot, dat mer wesse, dat mer uns
irjendwann
widdersin wäde.
Bes dohin:
Maach et jot, Karl.

… op Tour (Sommer 1985)
Stephan – Karl – Peter – Rolly

Vun all dä Leeder, die mer zesamme all die Johre en d’r BÄND
jespillt han, jevve mer dir dat he met op dinge lange Wäch.
Mer wesse, du hörs et jän …

Irjendwo dovöre, wo de Stroß ophöt,
d’r Himmel erafkütt un met d’r Äd sich bütz,

... vör dem Gig (Sommer 1985)
Karl

do jitt et e Land, wo mer kein Kreje föht,
un keiner mih als d’r andere besetz.

D’r Fridde wonnt do allt zick Iwichkeit.
Pänz un Ahle jelde als Jeschenk.


... op d’r Bünn (Siegburg, Sommer 1985)
jäje ahle un neue Nazis
Peter – Rolly – Stephan - Karl

Die Minsche do kenne kein Ping, kei Leid,
un och kein Angs, wat d’r nöchste Dach wal brengk.

Met Arbeit verbrengk mer do en Rauh d’r Dach.
Des Ovends sitz mer vör dem Huus,

... bei d’r BÄND-Prob (Sommer 1983)
Karl – Stephan – Rolly

un drink un schwaad un singk un laach.
Des Naaks weed jeknuutsch un jeschmuus.

...vör nem Gig en Kölle om Nümaat (Herbst 1985)
jäje d’r Kreech un die, die dran verdeene
Stephan – Rolly – Peter - Karl

Irjendwo dovöre, wo de Stroß ophöt.

… un noh dem Gig e beßje dräume (Sommer 1985)
Stephan – Peter – Rolly – Karl

Irjendwo dovöre, wo de Stroß ophöt.

Ne letzte Jroß an dich,
un ne Trus für ding Pänz un all die,
die dich jekannt, met dir jeläv, jearbeit, musizeet un dich jän jehat han:

Maach et jot, Karl*

Hier noch ein Song zum hören mit KARL als mp3 SCHÄNGEREI-LITANEI
bitte Ladezeit beachten (1,4 MB)

*jebore am 5. Juli 1958 - vun uns jejange am 24. Februar 2005

© Fotos: Gaby Gegenfurtner